• Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cansuyu Arakan'a sağlık merkezi yapacak
#1
Cansuyu Arakan'a sa�l�k merkezi yapacak

�slam ��birli�i Te�kilat�'n�n Arakan'a yard�m amac� ile d�zenledi�i toplant�ya kat�lan Cansuyu Yard�mla�ma Derne�i, Arakan i�in Sa�l�k Merkezi'nin yap�m�n� �stlendi.


�slam ��birli�i Te�kilat�'n�n Arakan'a yard�m amac� ile d�zenledi�i toplant�ya kat�lan Cansuyu Yard�mla�ma Derne�i, Arakan i�in Sa�l�k Merkezi'nin yap�m�n� �stlendi. Dernek ayn� zamanda soyk�r�ma u�rayan Arakan M�sl�manlar�na g�da da��t�m� da yapacak. Toplant�da konu�an Cansuyu yetkilileri ise Arakan M�sl�manlar�n�n sahil kesimine giderek yard�mlara ula�mak i�in bo�altt��� k�ylere Budistlerin yerle�ti�i bilgisini vererek; "Yard�mlar direkt M�sl�manlar�n ya�ad��� k�ylere yap�lmal�. uyar�s�nda bulundular.


�slam ��birli�i Te�kilat� (��T) ve Katar Hay�r Kurumu (Qatar Charity) taraf�ndan organize edilen toplant�, Arakan'da ya�anan krize insani yard�m noktas�nda ��z�m sunabilmek i�in d�zenlendi. Toplant�ya kat�lan Cansuyu Derne�i, Arakan'�n acil ihtiyac� olan sa�l�k merkezinin kurulmas�n� �stlendi. Dernek ayn� zamanda g�da da��t�m� da yapacak.

ARAKAN ���N TOPLANDILAR


Katar'�n ba�kenti Doha'da yap�lan toplant�ya Birle�mi� Milletler'den temsilciler ve S�n�r Tan�mayan Doktorlar �rg�t�nden yetkililerle 43 uluslararas� sivil toplum kurulu�u kat�ld�. Toplant�ya, resmi ziyaret i�in Fransa'da bulunan ��T Genel Sekreteri Ekmeleddin �hsano�lu yerine ��T �nsani ��lerden Sorumlu Genel Sekreter Yard�mc�s� Ata el-Mennan Buhit ba�kanl�k etti. Cansuyu Yard�mla�ma Derne�i ad�na ise Genel Muhasip Celal Asilt�rk ile D�� �li�kiler Ba�kan Dan��man� Yunus Emre toplant�da haz�r bulundu.

YARDIMLARI �SLAM ��B�RL��� TE�K�LATI ORGAN�ZE EDECEK


Arakan'da ya�anan krize insani yard�m noktas�nda ��z�m sunabilmek i�in at�labilecek ad�mlar�n masaya yat�r�ld��� toplant�da, sivil toplum kurulu�lar�, kriz b�lgesine yard�m ula�t�rmada kar��la�t�klar� sorunlar� payla�arak yap�labilecekler noktas�nda birbirleriyle g�r�� al��veri�inde bulundu. G�r��melerden ��kan sonu�lar�n de�erlendirildi�i kapan�� oturumunda, sivil toplum kurulu�lar�n�n �al��malar�n�n ��T �emsiyesi alt�nda y�r�t�lmesi, bu kurulu�lar�n temsilcilerinden olu�acak bir komisyonun b�lgeye giderek y�r�t�lecek �al��malarla ilgili ara�t�rma yapmas� ve yard�mlar�n etkin �ekilde koordine edilmesi i�in ��T'nin Myanmar'da bir ofis a�mas� gibi kararlar a��kland�.

CANSUYU, SA�LIK MERKEZ�'N�N YAPIMINI �STLEND�


25 Milyon dolar nakit para taahh�d�n�n verildi�i toplant�da Cansuyu Derne�i de Arakan i�in sa�l�k merkezi yap�m�n� �stlendi. 15 g�n i�erisinde �slam ��birli�i Te�kilat�'n�n (��T) sa�l�k merkezi ile alakal� haz�rlanan projeyi Cansuyu Derne�i'ne ula�t�rma s�z�n� verdi�i toplant�da ayr�ca Cansuyu Derne�i'nin g�da da��t�m� yapmas� da kararla�t�r�ld�.

AS�LT�RK ARAKAN'DAK� B�Y�K TEHL�KEYE D�KKAT �EKT�


�te yandan Cansuyu Derne�i ad�na toplant�ya kat�lan Genel Muhasip Celal Asilt�rk de yapt��� konu�mada �slam ��birli�i Te�kilat� ile di�er M�sl�man Yard�m Kurulu�lar�n�n yapaca�� yard�mlardan faydalan�lmas� i�in Myanmar'da M�sl�manlara ait k�ylerin bo�alt�ld��� ve sahil kesimine y�nlendirildi�ini ifade ederek ileride olu�abilecek tehlikelere dikkat �ekti.


As�lt�rk; "M�sl�manlar�n ya�ad�klar� b�lgelere ve k�ylere yard�mlar� ula�t�rmam�z gerekiyor. Aksi halde yard�mlar i�in bu k�yler bo�alt�lacak ve yerlerine Budistler yerle�ecek" uyar�s�nda bulundu. Cansuyu'nun uyar�lar� �zerine �slam ��birli�i Te�kilat� yetkilileri bu durumun mutlaka dikkate al�narak yard�m organizasyonlar�n yeniden yap�land�r�laca��n� a��klad�lar.Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Ünsal. Arakan'da hukuk suçu işleniyor redrock 0 616 15.11.2012, Saat:11:02
Son Yorum: redrock
  İsrail, Batı Şeria'da tatbikat yapacak redrock 0 691 14.11.2012, Saat:22:44
Son Yorum: redrock
  UHİM, Arakan'da yaşananları rapor etti redrock 0 892 14.11.2012, Saat:21:29
Son Yorum: redrock
  Polis, sağlık çalışanlarını darp etti iddiası redrock 0 587 14.11.2012, Saat:20:13
Son Yorum: redrock
  Dünyadaki muhtaçlar Cansuyu'yla güldü redrock 0 561 14.11.2012, Saat:00:16
Son Yorum: redrock
  81 vilayete bilim ve teknoloji merkezi redrock 0 657 13.11.2012, Saat:21:14
Son Yorum: redrockKonuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi